×

-nd的中文翻譯

讀音:

 • 1.〔附在動詞后形成名詞及形容詞〕表示“(人或事物)應予…對待”: reverend, dividend.
  2.〔用于除十二外的以二結尾的順序數詞后〕表示“第二”,“第…二”:42nd(第四十二)。
  3.用于形成名詞: fiend, friend.
 • nd:    Nd =【化學】 neodymium ...
 • nd-nd node to node:    從節點到節點
 • ige nd:    nd]免疫球蛋白e; 免疫球蛋白e ...

相關詞匯

 1. -more中文
 2. -most中文
 3. -mouthed中文
 4. -n中文
 5. -natured中文
 6. -nerved中文
 7. -ness中文
 8. -nik中文
 9. -nomy中文
 10. -nosed中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

5種在短短一天內提高詞匯量的方法
她以3000美元賣掉女兒,背后的原因心酸無奈! (雙語版)

Copyright © 2020 WordTech Co.