×

armor bolt中文

發音:
 • 裝甲螺栓
 • armor:    n. 〔美國〕 = armour.
 • bolt:    n. 篩子。 vt. 1.篩。 2. ...
 • bolt:    n. 1.螺釘,螺栓。 2.(門窗等 ...
下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. armor armour中文
 2. armor backing中文
 3. armor belt中文
 4. armor block中文
 5. armor blocks中文
 6. armor bomb中文
 7. armor bonus中文
 8. armor cash carrier中文
 9. armor casting中文
 10. armor clad中文
桌面版简体版English日本語

相關英語閱讀

8個技巧,幫你贏得同事的信任! (雙語)
為什么新年下的決心總是實現不了 (雙語)

Copyright © 2021 WordTech Co.