×

bilirubin glucuronidase的中文翻譯

讀音:
 • 膽紅素葡葡糖醛酸酶

相關詞匯

 1. bilirubin direct中文
 2. bilirubin emia中文
 3. bilirubin encephalopathy中文
 4. bilirubin glucuronate中文
 5. bilirubin glucuronid中文
 6. bilirubin glucuronide中文
 7. bilirubin glusuronide中文
 8. bilirubin icterus中文
 9. bilirubin infarcts中文
 10. bilirubin metabolism中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

血型決定性格,還能決定你會得什么病 (雙語)
中國俗語用英語怎么說?

Copyright © 2020 WordTech Co.