cheng-kang tse中文

發音:
徐正康
 • kang:    n. 〔漢語〕 炕。
 • tse:    TSE =transmissible ...
 • kang cheng:    程剛
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. cheng-hung lee中文
 2. cheng-hung tsai中文
 3. cheng-i chu中文
 4. cheng-jen chang中文
 5. cheng-jian lin中文
 6. cheng-ke zhang中文
 7. cheng-kuen ho中文
 8. cheng-kung cheng中文
 9. cheng-kuo cheng中文
 10. cheng-li cheng中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

看英文電影 六種技巧練口語!
女性對男性的審美為啥變了?

Copyright © 2023 WordTech Co.