×

deesea cods中文

發音:
 • 深海鱈科
 • cod:    短語和例子 C.O.D. = 1.c ...
 • cods:    海洋文獻數據庫
 • deesea:    深海;深水的; 深水公海
下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. deesea animal中文
 2. deesea bass中文
 3. deesea beef中文
 4. deesea berth中文
 5. deesea biology中文
 6. deesea core中文
 7. deesea deposits中文
 8. deesea diver中文
 9. deesea facies(abyssal facies)中文
 10. deesea fauna中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

為什么越來越多的年輕人患上抑郁癥? (雙語)
回應感謝的語句,學幾句地道英語表達!

Copyright © 2021 WordTech Co.