×

hoist beam中文

發音:   用"hoist beam"造句
 • 升掛梁
 • hoist:    n. 1.扯起,絞起,升起。 2.升 ...
 • beam:    n. 1.梁,棟梁,桁條;(船的)橫 ...
 • a hoist:    一掛
下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. hoist中文
 2. hoist a half-mast high中文
 3. hoist a signal中文
 4. hoist anchor ball中文
 5. hoist back-out switch中文
 6. hoist bed中文
 7. hoist bell crank中文
 8. hoist belt中文
 9. hoist block中文
 10. hoist boat中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

英式英語和美式英語大不同!這8個詞用混就太尷尬了!
“國民弟弟”劉昊然的成熟內心 (雙語)

Copyright © 2021 WordTech Co.