×

ke box中文

發音:
 • 電鍵盒
 • box:    n. 【植物;植物學】黃楊;黃楊木, ...
 • be ke:    法國人移民的子女
 • ke:    ke標記; 大韓航空; 蓋; 葛; ...
下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. ke bang中文
 2. ke bao中文
 3. ke bi中文
 4. ke bineng中文
 5. ke bingqiang中文
 6. ke cha中文
 7. ke changde中文
 8. ke changtang中文
 9. ke chen中文
 10. ke cheng中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

會外語的人大腦反應速度更快 (雙語)
你能讀懂這些英語繞口令嗎?  (雙語)

Copyright © 2021 WordTech Co.