liu dong中文

發音:   用"liu dong"造句
劉東
劉冬
 • dong:    n. 盾〔越南貨幣單位〕。
 • dong liu:    劉東; 劉冬; 劉棟
 • ai-dong liu:    者 劉愛東
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. liu dianyu中文
 2. liu dianzhong中文
 3. liu dianzhu中文
 4. liu dinghan中文
 5. liu dinghua中文
 6. liu dongfeng中文
 7. liu dongge中文
 8. liu donggeng中文
 9. liu donghui中文
 10. liu dongming中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

回應感謝的語句,學幾句地道英語表達!
意不意外?你要的聽力精聽的正確操作都在這!

Copyright © 2023 WordTech Co.