×

matzoh的中文翻譯

讀音:   用"matzoh"造句
 • (猶太人在逾越節時吃的)無酵餅

相關詞匯

 1. matzo balls中文
 2. matzo brei中文
 3. matzo meal中文
 4. matzo meals中文
 5. matzo(h)中文
 6. matzoh ball中文
 7. matzoh balls中文
 8. matzoh meal中文
 9. matzoh meals中文
 10. matzohs中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

血型決定性格,還能決定你會得什么病 (雙語)
像當地人一樣吃飯:盤點10個國家的餐廳禮儀 (雙語)

Copyright © 2020 WordTech Co.