ogawa mine中文

發音:
大川嶺
 • mine:    短語和例子 mine2 n. 1.礦 ...
 • ogawa-mine:    大川嶺
 • ogawa:    尾川; 尾河; 小川; 小河; 雄川 ...
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. ogawa (small river)中文
 2. ogawa hajime中文
 3. ogawa heishiro中文
 4. ogawa jinichi中文
 5. ogawa miku中文
 6. ogawa serotype中文
 7. ogawa shima中文
 8. ogawa shinji中文
 9. ogawa shoji中文
 10. ogawa tadashi中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

失敗會讓你看清自己! (雙語)
背單詞和鞏固的方法!

Copyright © 2023 WordTech Co.