×

s-acid中文

發音:
 • 1-氨基-8-萘酚-4-磺酸
 • s酸
 • s:    短語和例子 the collar o ...
 • acid:    adj. 1.酸味的。 2.【化學】 ...
 • s acid:    s酸
下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. s-75 dvina中文
 2. s-76中文
 3. s-8t中文
 4. s-a block中文
 5. s-a node中文
 6. s-adenosyl methionine中文
 7. s-adenosyl-l-homocysteine中文
 8. s-adenosyl-l-methione中文
 9. s-adenosylhomocysteine中文
 10. s-adenosylmethionine中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

今年春節,要這樣發表情包!(雙語)
關于健身的11個錯誤觀念 來看看你掉進了幾個坑!(雙語)

Copyright © 2021 WordTech Co.