×

smoke tower中文

發音:   用"smoke tower"造句
 • 防煙樓梯間
 • 排煙塔
 • smoke:    n. 1.煙,煙塵,煙柱;霧;水氣, ...
 • tower:    n. 托爾(斯)〔姓氏〕。
 • tower smoke oven:    多層煙熏室
下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. smoke the pipe of peace中文
 2. smoke tight中文
 3. smoke tightne中文
 4. smoke tightness中文
 5. smoke tobacco中文
 6. smoke toxicity test中文
 7. smoke toxicology中文
 8. smoke tracer中文
 9. smoke train中文
 10. smoke trap中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

其實英語很簡單
520祝福語大全 (中英文)

Copyright © 2021 WordTech Co.