smoke tracer中文

發音:   用"smoke tracer"造句
曳煙彈。
 • smoke:    n. 1.煙,煙塵,煙柱;霧;水氣, ...
 • tracer:    n. 追蹤者;追蹤物,示跡劑;描摹者 ...
 • not smoke:    不抽煙
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. smoke tightness中文
 2. smoke tobacco中文
 3. smoke tower中文
 4. smoke toxicity test中文
 5. smoke toxicology中文
 6. smoke train中文
 7. smoke trap中文
 8. smoke treatment plant中文
 9. smoke tree中文
 10. smoke tube中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

95后平均7個月離職! (雙語版)
職場高手永遠不會自曝的12件事  (雙語)

Copyright © 2023 WordTech Co.