×

smoke train中文

發音:   用"smoke train"造句
 • 冒煙余跡
 • smoke:    n. 1.煙,煙塵,煙柱;霧;水氣, ...
 • train:    vt. 1.訓練;培養,養成;鍛煉( ...
 • not smoke:    不抽煙
下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. smoke tobacco中文
 2. smoke tower中文
 3. smoke toxicity test中文
 4. smoke toxicology中文
 5. smoke tracer中文
 6. smoke trap中文
 7. smoke treatment plant中文
 8. smoke tree中文
 9. smoke tube中文
 10. smoke tube boiler中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

英語實用口語:30句地道贊美他人的話
尷尬!這些英語網紅詞不知道,怎么和歪果仁愉快地聊天!

Copyright © 2021 WordTech Co.