tinh song be中文

發音:
小河省
 • song:    n. 1.歌,聲樂,唱歌。 2.歌曲 ...
 • tinh:    晶; 精; 靜; 晴; 省; 性
 • nghe tinh tinh:    義靜省
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. tinh quang duc中文
 2. tinh quang nam-da nang中文
 3. tinh quang ninh中文
 4. tinh quang tin中文
 5. tinh son la中文
 6. tinh tay ninh中文
 7. tinh thua thien中文
 8. tinh thuan hai中文
 9. tinh tien giang中文
 10. tinh vinh binh中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

懶人經濟正在興起:95后“懶需求”最旺盛!(雙語)
光吃不胖?不是夢! (雙語)

Copyright © 2023 WordTech Co.