vu hong khanh中文

發音:
武鴻卿
 • hong:    n. 〔漢語〕(中國、日本的)行,商 ...
 • vu hong phuc:    計劃投資部部長武洪福
 • khanh:    卿; 慶
英漢詞典 下載查查詞典APP隨時查詞查翻譯

相關詞匯

 1. vu ban中文
 2. vu chu中文
 3. vu dinh chieu中文
 4. vu dinh cu中文
 5. vu hien中文
 6. vu hong phuc中文
 7. vu huy hoang中文
 8. vu indicator中文
 9. vu khoan中文
 10. vu kim anh中文
桌面版简体版English

相關英語閱讀

表達愛意的英文句子 The Sentences to Express Love
光吃不胖?不是夢! (雙語)

Copyright © 2023 WordTech Co.