×

aerosondage怎麽讀

點擊播放按鈕播放真人發音:
  • aerosondage法語什麽意思:aérosondage專業辭典n.m.【氣】熱氣球探空aérosondagem.氣球探空;探空(氣球);航空氣球探測

相關詞匯的讀音

  1. "aerosol"怎麽讀
  2. "aerosoltherapie"怎麽讀
  3. "aerospace"怎麽讀
  4. "aerospatial"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.