×

allopurinol怎麽讀

點擊播放按鈕播放真人發音:
  • allopurinol英語什麽意思:別嘌醇,化風痛片,全嘌呤,米魯利,別嘌呤醇,別嘌呤,賽諾歷,賽洛克,賽諾力,賽來力,莫力藥,紫羅列克,痛風立克,痛風寧
  • allopurinol法語什麽意思:音標:[alopyrinɔl]專業辭典n.m.【藥】別嘌呤醇[治痛風藥]allopurinolm.尿酸藥

相關詞匯的讀音

  1. "allopurinol riboside"怎麽讀
  2. "allopurinol sodium"怎麽讀
  3. "allopurinol nucleotide"怎麽讀
  4. "poisoning by allopurinol"怎麽讀
  5. "alloptox"怎麽讀
  6. "allopurine"怎麽讀
  7. "allopurinol nucleotide"怎麽讀
  8. "allopurinol riboside"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.