×

alveolar怎麽讀

點擊播放按鈕播放真人發音:
  • alveolar英語什麽意思adj.1.【解剖學】齒槽的。2.【解剖學】肺泡的,氣泡的。3.【語音】齒齦的。n.【語音】齒齦音 (如 t, d, s 等)。

相關詞匯的讀音

  1. "alveola process"怎麽讀
  2. "alveoladr hydatid disease"怎麽讀
  3. "alveolar abscess"怎麽讀
  4. "alveolar adenocarcinoma"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.