×

androgeus怎麽讀

點擊播放按鈕播放真人發音:
  • androgeus英語什麽意思:n. 【希臘神話】安德洛革俄斯(彌諾斯和帕西淮之子,多次在競技中獲勝,遭雅典王埃勾斯殺害,其父報了仇)

相關詞匯的讀音

  1. "androgeny"怎麽讀
  2. "androgeron"怎麽讀
  3. "androglossias"怎麽讀
  4. "androgogic"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.