×

certified怎麽讀

點擊播放按鈕播放真人發音:
  • certified英語什麽意思adj.1.被證明了的,有保證的;鑒定的。2.持有證明書的。短語和例子

相關詞匯的讀音

  1. "certify"怎麽讀
  2. "certified milk"怎麽讀
  3. "certified mail"怎麽讀
  4. "certificcate of disability for discharge"怎麽讀
  5. "certificr tape"怎麽讀
  6. "certified account"怎麽讀
  7. "certified accountant"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.