×

gearing怎麽讀

點擊播放按鈕播放真人發音:
  • gearing英語什麽意思n.1.【機械工程】傳動裝置,齒輪裝置。2.傳動,嚙合。短語和例子

相關詞匯的讀音

  1. "gear"怎麽讀
  2. "gearhart mt"怎麽讀
  3. "gearhousing"怎麽讀
  4. "gearing adjustment"怎麽讀
  5. "gearing attachment"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.