×

gouge怎麽讀

點擊播放按鈕播放真人發音:
  • gouge英語什麽意思n.1.鑿,圓鑿。2.〔美口〕圓鑿工藝;圓槽,鑿孔;【地質學;地理學】斷層泥。3.〔美口〕欺詐;騙子。vt.1.用圓鑿打(眼)。2.用大拇指摳出(眼珠子)。3.〔美口〕欺詐。短語和例子
  • gouge法語什麽意思:音標:[guʒ]專業辭典n.f.【機械】圓梳形車刀gougef.(半圓)鑿[子];圓鑿;斷層泥gouge pour septum鼻中隔鉗(圓鑿)

相關詞匯的讀音

  1. "gougault"怎麽讀
  2. "gougay"怎麽讀
  3. "gouge angle"怎麽讀
  4. "gouge bit"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.