×

layer怎麽讀

點擊播放按鈕播放真人發音:
  • layer英語什麽意思n.1.放置者,鋪設者,計劃者。2.【賽馬】(一般)賭客。3.產卵的雞。4.【軍事】瞄準手。5.層;階層;地層;涂層。6.【植物;植物學】壓條,倒伏莊稼。7.敷設軌。8.墊片,層板,夾層,膜。短語和例子vt.1.分層砌。2.用壓條法繁殖。vi.莊稼倒伏。n.-ing 分層套穿式時裝。
  • layer法語什麽意思:音標:[lεje]v.t. 1. 開辟小徑:layer une forêt 在森林中開辟小徑2. (伐木時在要保留的樹木上做標記3. [建]鑿刻,鑿整(石塊)專業辭典v.t.【建筑】鑿刻,鑿整(石塊)layervt標砍號

相關詞匯的讀音

  1. "layeillon"怎麽讀
  2. "layeni"怎麽讀
  3. "layer 10-30km above earth"怎麽讀
  4. "layer 3d to feature class 3d"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.