×

personality怎麽讀

音標:[ ˌpə:sə'næliti ]  
點擊播放按鈕播放真人發音:
  • personality英語什麽意思n.1.人的存在;個性,【心理學】性格;人格,品格,做人,為人;容貌。2.(有名)人物。3.〔常 pl.〕人物批評;攻擊個人(的材料)。4.【地質學;地理學】地勢,地相。5.〔罕用語〕動產。短語和例子
  • personality法語什麽意思:容顏人物

相關詞匯的讀音

  1. "personality cult"怎麽讀
  2. "split personality"怎麽讀
  3. "personalities in argument"怎麽讀
  4. "personalities of screen"怎麽讀
  5. "personality (l04)"怎麽讀
  6. "personality a e ment"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.