×

propaganda怎麽讀

音標:[ ˌprɔpə'gændə ]  
點擊播放按鈕播放真人發音:
  • propaganda英語什麽意思n.1.〔口語〕宣傳;宣傳計劃;宣傳方法;傳播。2.宣傳部,宣傳機關。3.〔the P-〕 【天主教】布教總會[學校]。短語和例子vt.,vi.= propagandize.

相關詞匯的讀音

  1. "propagable"怎麽讀
  2. "propagand"怎麽讀
  3. "propaganda analysis"怎麽讀
  4. "propaganda and education"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2021 WordTech Co.