×

rigging怎麽讀

點擊播放按鈕播放真人發音:
 • rigging英語什麽意思n.1.【航海】索具;裝置,設備;【航空】機身裝配;(舞臺用)索具;傳動用裝置。2.〔口語〕衣服,服裝。短語和例子
 • rigging法語什麽意思:骨骼動畫

相關詞匯的讀音

 1. "rig"怎麽讀
 2. "marconi rig"怎麽讀
 3. "schooner rigged"怎麽讀
 4. "lateen rigged"怎麽讀
 5. "mizzen rigging"怎麽讀
 6. "riggi"怎麽讀
 7. "riggin"怎麽讀
 8. "rigging abeam"怎麽讀
 9. "rigging adjoint functor"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2021 WordTech Co.