×

rye怎麽讀

音標:[ rai ]  
點擊播放按鈕播放真人發音:
  • rye英語什麽意思n.【植物;植物學】1.裸麥〔面包原料、牲畜飼料〕;〔美俗〕裸麥威士忌酒。2.紳士,〔特指〕吉卜賽紳士,和吉卜賽人要好的人。

相關詞匯的讀音

  1. "wild rye"怎麽讀
  2. "rye bread"怎麽讀
  3. "rye grass"怎麽讀
  4. "rock and rye"怎麽讀
  5. "rydzinski"怎麽讀
  6. "rydzyna"怎麽讀
  7. "rye asthma"怎麽讀
  8. "rye bar"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.