×

toad怎麽讀

音標:[ təud ]  
點擊播放按鈕播放真人發音:
 • toad英語什麽意思n.1.【動物;動物學】蟾蜍,癩蛤蟆。2.討厭的家伙;〔古、謔〕家伙,小家伙〔常作小孩的愛稱〕。短語和例子
 • toad法語什麽意思:奇諾比奧

相關詞匯的讀音

 1. "tree toad"怎麽讀
 2. "toad spit"怎麽讀
 3. "toad spittle"怎麽讀
 4. "toad skin"怎麽讀
 5. "spadefoot toad"怎麽讀
 6. "horned toad"怎麽讀
 7. "hop toad"怎麽讀
 8. "toachi river"怎麽讀
 9. "toacrumb"怎麽讀
 10. "toad bug"怎麽讀
 11. "toad flax"怎麽讀
電腦版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.