puccinia dispersa的中文翻譯

發音:
禾葉銹菌
隱匿柄銹菌
黑麥葉銹菌
小麥褐銹菌
 • puccinia:    專業辭典 n.m. 【植物學】雙孢銹 ...
 • dispersa:    散漫 離散 分散
 • dispersa:    散漫離散分散

相關詞匯

 1. puccinia allii中文
 2. puccinia arachidis中文
 3. puccinia carthami中文
 4. puccinia chondrillina中文
 5. puccinia coronata中文
 6. puccinia glumarum中文
 7. puccinia graminis中文
 8. puccinia helianthi中文
 9. puccinia hordei中文
桌面版简体版English

相關法語閱讀

教師節祝福語 (中英文)
特朗普在聯合國演講 引發現場大聲嘲笑! (雙語)

Copyright © 2023 WordTech Co.