adgam造句

"adgam"是什麽意思   

例句與造句

 1. Sami Taluka ( Part ) Villages Dadar, Dhadhana, Sherpura, Ranavada, Kharchariya, Gochnad, Bismillabad, Babri, Chandarni, Rampura, Jakhel, Godhana, Daudpur, Mandvi, Bhamathal, Mubarakpura, Sajupura, Nana Joravarpura, Matrota, Mota Joravarpura, Varana, Mahmadpura, Baspa, Kanij, Dadka, Umedpura, Lalpur, Adgam, Vahedpur, Sukhpura, Ved, Rupnagar, Bhadrada, Gajdinpura, Samsherpura, Sonar, Vaval, Jalalabad, Gujarvada, Jhilvana, Kathivada, Vaghpura, Rafu, Badarganj, Koddha, Anvarpura, Nani Chandur.
 2. It's difficult to find adgam in a sentence. 用adgam造句挺難的

相關詞匯

 1. "adfs"造句
 2. "adg"造句
 3. "adg awards"造句
 4. "adg excellence in production design award"造句
 5. "adg excellence in production design awards"造句
 6. "adgame"造句
 7. "adgandestrius"造句
 8. "adgaon"造句
 9. "adgaon bk"造句
 10. "adgate"造句
桌面版简体版English日本語

Copyright © 2023 WordTech Co.