×

huanan jiaohui造句

例句與造句

 1. Other groups unrelated to the Shouters include Hua Xuehe's Lingling Sect, Xu Yongze's All Scope Church or Born Again Movement ( BAM ) and its offshoot Gong Shengliang's Huanan jiaohui South China Church, Li Sanbao's Mentuhui or Tudihui ( Disciples Church ), Xu Wenku's Sanban Puren Pai ( Three Ranks of Service ), Wu Huanxing's Cold Water Sect ( Lengshui jiao ), Liang Jiangye's Commune Sect ( Fanwugongyongpai ), the New Testament Church ( China ) founded by Hong Kong movie actress Jiang Duanyi then led by Zhang Lude and Zuo Kun as the Taiwan Apostles Faith Church ( Shitu Xinxinhui ), the Resurrection Way Fuhuodao of Guo Guangxu and Wen Qiuhui, as well as offshoots of Korean Christian new religious movements : The Unification Church of Rev . Moon, Dami Evangelism Association, and the World Elijah Evangelism Association.
 2. It's difficult to find huanan jiaohui in a sentence. 用huanan jiaohui造句挺難的

相關詞匯

 1. "huanacota"造句
 2. "huanacuni"造句
 3. "huanaki"造句
 4. "huanan"造句
 5. "huanan county"造句
 6. "huananoceratidae"造句
 7. "huanarpo macho"造句
 8. "huanbei"造句
 9. "huanca"造句
 10. "huancabamba"造句
桌面版简体版English日本語

Copyright © 2021 WordTech Co.