shi ke造句

"shi ke"是什麽意思   

例句與造句

 1. With : Liu Jiang ( Jingsheng ), Shi Ke ( Jiyun ) and Tian Guobin ( Doctor Sha ).
 2. The film stars Shi Ke and Udo Kier and is a political metaphor recounted through the transformation that befalls a small Chinese village after an alleged UFO sighting.
 3. It's difficult to find shi ke in a sentence. 用shi ke造句挺難的

相關詞匯

 1. "shi jinqing"造句
 2. "shi jinsong"造句
 3. "shi jiuyong"造句
 4. "shi jun"造句
 5. "shi kang"造句
 6. "shi kefa"造句
 7. "shi kuang"造句
 8. "shi kuangshao"造句
 9. "shi lan"造句
 10. "shi lang"造句
桌面版简体版English日本語

Copyright © 2023 WordTech Co.