×

wu huanxing造句

"wu huanxing"是什麽意思   

例句與造句

 1. Other groups unrelated to the Shouters include Hua Xuehe's Lingling Sect, Xu Yongze's All Scope Church or Born Again Movement ( BAM ) and its offshoot Gong Shengliang's Huanan jiaohui South China Church, Li Sanbao's Mentuhui or Tudihui ( Disciples Church ), Xu Wenku's Sanban Puren Pai ( Three Ranks of Service ), Wu Huanxing's Cold Water Sect ( Lengshui jiao ), Liang Jiangye's Commune Sect ( Fanwugongyongpai ), the New Testament Church ( China ) founded by Hong Kong movie actress Jiang Duanyi then led by Zhang Lude and Zuo Kun as the Taiwan Apostles Faith Church ( Shitu Xinxinhui ), the Resurrection Way Fuhuodao of Guo Guangxu and Wen Qiuhui, as well as offshoots of Korean Christian new religious movements : The Unification Church of Rev . Moon, Dami Evangelism Association, and the World Elijah Evangelism Association.
 2. It's difficult to find wu huanxing in a sentence. 用wu huanxing造句挺難的

相關詞匯

 1. "wu hu"造句
 2. "wu hu jiang"造句
 3. "wu hu uprising"造句
 4. "wu hua"造句
 5. "wu huan"造句
 6. "wu huawen"造句
 7. "wu hui"造句
 8. "wu hui ju"造句
 9. "wu hun"造句
 10. "wu i"造句
桌面版简体版English日本語

Copyright © 2021 WordTech Co.