xian de barkam造句

"xian de barkam"是什么意思   

例句與造句

 1. Son chef-lieu est le xian de Barkam.
 2. It's difficult to find xian de barkam in a sentence. 用xian de barkam造句挺難的

相關詞匯

 1. "xian de baiquan"造句
 2. "xian de banbar"造句
 3. "xian de baokang"造句
 4. "xian de baoxing"造句
 5. "xian de baoying"造句
 6. "xian de boli"造句
 7. "xian de bomi"造句
 8. "xian de cangnan"造句
 9. "xian de cangxi"造句
 10. "xian de changdao"造句
桌面版简体版English

Copyright © 2023 WordTech Co.